Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SIMEX SK, s.r.o.

Vážený zákazník,

na tejto stránke máte možnosť oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na predaj celého nášho sortimentu, kde nájdete kancelárske skrine rôzneho typu, kancelárske a konferenčné stoly, stolové kontajnery mobilné a prístavné,  kancelárske stoličky a kreslá, lekársky nábytok a stoličky, lavice do čakární, kartotékové skrine, registračné skrine, šatníkové skrine, šatňové lavice a vešiaky, dielenský nábytok, posuvné regály, atď.

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

V zmysle nasledovných všeobecných obchodných podmienok sa upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, v ktorej na jednej strane vystupuje spoločnosť SIMEX SK, s.r.o., Fučíkova 460, 925 21  Sládkovičovo, IČO: 46586245, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.49232/T, ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci. Kupujúcim môže byť právnická, ako aj fyzická osoba, ktorá môže byť zároveň aj spotrebiteľom.

 

DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV  

V kúpno-predajných vzťahoch uzatváraných medzi jednotlivými stranami kúpnej zmluvy pod pojmom:

Adresa – sa rozumie sídlo spoločnosti, podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra: Fučíkova 460, 925 21  Sládkovičovo.

Adresa prevádzky – sa rozumie: Fučíkova 460, 925 21  Sládkovičovo.

Kupujúci – sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá môže vystupovať v pozícii spotrebiteľa. Kupujúcim sa môže označovať podnikateľ alebo spotrebiteľ.

Miesto dodávky – rozumie sa ním adresa, tzn. sídlo spoločnosti, resp. bydlisko kupujúceho v prípade, že sa jedná o spotrebiteľa, pokiaľ nie je na objednávke jednoznačne stanovená odlišná adresa miesta dodávky tovaru.

Podnikateľ – sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri,
  • osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Predávajúci – sa rozumie spoločnosť SIMEX SK, s.r.o., Fučíkova 460, 925 21  Sládkovičovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.49232/T. IČO: 46586245, DIČ: 2023456380, IČ DPH: SK2023456380.

Spotrebiteľ – rozumie sa ním taká fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej  zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti resp. inej podnikateľskej činnosti.

Účet – sa rozumie bankový účet predávajúceho

VÚB, a.s.

IBAN: SK76 0200 0000 0039 1010 1656

Zmluvné strany – sa rozumie Predávajúci spolu s Kupujúcim

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj príslušnými súvisiacimi predpismi.

 

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj príslušnými súvisiacimi predpismi.

 

Dôležité: V prípade vzniku akýchkoľvek rozdielov medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnou kúpnou zmluvou, uzatváranou medzi predávajúcim a kupujúcim má vždy prednosť text zmluvy.

PREVÁDZKOVÁ DOBA SPOLOČNOSTI SIMEX SK, S.R.O. je nasledovná:

 

Pondelok      8:00 – 16:30
Utorok          8:00 – 16:30
Streda          8:00 – 16:30
Štvrtok         8:00 – 16:30
Piatok           8:00 – 15:30

+421 (0)31 38 14 316

KÚPNA ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI

 

Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka tovaru, zo sortimentu, ktorý naša spoločnosť ponúka vo svojom katalógu, prostredníctvom webovej stránky www.eshop.simex.sk, resp. ktorý sa nachádza vo všeobecnej ponuke spoločnosti SIMEX SK, s.r.o..

Kedy sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú?

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú v deň, kedy spoločnosť SIMEX SK, s.r.o. objednávku potvrdí z E-mailovej adresy: simex@simex.sk, Kupujúci je svojou objednávkou viazaný počnúc dňom kedy objednávku odoslal spoločnosti SIMEX SK, s.r.o..

 

Objednávka kupujúceho:

Nevyhnutnými náležitosťami objednávky kupujúceho sú:

 • identifikačné údaje kupujúceho:
    • v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa je to obchodné meno, sídlo, IČO, podľa výpisu z Obchodného, živnostenského  prípadne iného príslušného registra, DIČ
    • v prípade spotrebiteľa sa uvádza jeho krstné meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu,
  • kontaktná osoba (ktorou je osoba, oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho)
  • miesto dodávky tovaru, ak sa nezhoduje s adresou kupujúceho
  • identifikačné číslo tovaru podľa katalógu, názov tovaru, farba tovaru, počet kusov tovaru, jednotková cena tovaru, cena tovaru celkom.

 

V prípade ak objednávka kupujúceho neobsahuje všetky náležitosti vymedzené v týchto Obchodných podmienkach, predávajúci má právo si vyžiadať chýbajúce náležitosti.

Kupujúci má možnosť vyhotoviť svoju objednávku výberom z nasledovných spôsobov:

 

  • písomne, a to zaslaním objednávky na adresu sídla predávajúceho, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: danker@danker.sk, resp. na niektorú z e-mailových adries uvedených na webovej stránke www.eshop.simex.sk
  • prostredníctvom e-shopu, a to po riadnej registrácii kupujúceho, vložením zvoleneého tovaru do košíka, ktorý je súčasťou e-shopu a následným odoslaním tejto objednávky.

Potvrdenie objednávky predávajúcim, obsahuje nasledovné náležitosti:

 

  • identifikačné údaje predávajúceho
  • vymedzenie množstva a typu tovaru
  • vymedzenie ceny
  • dátum dodania tovaru spolu s podmienkami jeho dodania
  • platobné podmienky
  • prípadne iné náležitosti, ktoré daná objednávka vyžaduje.

 

 

Predávajúci svoj záväzok vyplývajúci z kúpnej zmluvy definuje v potvrdenej objednávke a zároveň zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenej objednávky. Potvrdenie objednávky predávajúci zasiela kupujúcemu e-mailom alebo poštou.

 

 

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, sa spravujú výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a prejednávajú sa súdmi Slovenskej republiky.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do dvoch kalendárnych dní po obdržaní potvrdenej objednávky, a to výlučne za podmienok ustanovených v týchto obchodných podmienkach a v platnej právnej úprave.

Dôležité: Kupujúci je oprávnený odvolať (stornovať) svoju záväzne vystavenú objednávku, resp. odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy iba v prípade, že  predávajúci ešte neodoslal, resp. neposkytol tovar kupujúcemu.

Odvolanie (storno) objednávky alebo odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené výhradne v písomnej podobe a doručené prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučeného listu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu simex@simex.sk v stanovenej dobe.

V prípade, že kupujúci odstúpi od už uzatvorenej kúpnej zmluvy, alebo odvolá svoju záväzne vystavenú objednávku v prípade, že by kupujúceho k tomu viedli okolnosti preukázateľne zapríčinené predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo postupovať nasledovne:

  • pokiaľ je možné stornovať tovar u dodávateľa, bude odvolanie alebo odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho akceptované bez ďalších opatrení zo strany predávajúceho
  • pokiaľ nie je možné tovar stornovať u dodávateľa, resp. tovar je už pripravený na vyskladnenie, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej hodnoty objednávky.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

Kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, je však nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, v zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.).

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu: SIMEX SK, s.r.o., Fučíkova 460, 925 21  Sládkovičovo.

Tovar vracia kupujúci úplný, nepoškodený s kompletnou dokumentáciou, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, a to v stave a hodnote, v akom bol kupujúcim tovar prevzatý. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o čiastku zodpovedajúcu miere znehodnotenia vráteného tovaru (v súlade s § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení).

Vrátenie tovaru:

V rámci odstúpenia od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu môže zákazník zakúpený, nepoužívaný tovar vrátiť, ale výlučne na centrálu našej firmy (SIMEX SK, s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo.).

V prípade, že tovar bol používaný, dodávateľ nie je povinný akceptovať odstúpenie od zmluvy!

Ak bude tovar vrátený v zloženom stave alebo v neoriginálnom obale, vyhradzujeme si právo na manipulačný poplatok vo výške 15% z celkovej ceny objednávky.

V prípade, že stolička je zabalená v originálnom balení, zákazník môže zakúpený tovar vrátiť aj prostredníctvom prepravných spoločností.

K tovaru treba priložiť dokument o kúpe!

 

Pri odstúpení od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a súvisiace platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Následne, po obdržaní a skontrolovaní tovaru, predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo prevzatia tovaru je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby.

 

DODACIE PODMIENKY

Výrobky objednané z nášho katalógu alebo prostredníctvom e-shopu sa spoločnosť SIMEX SK, s.r.o. zaväzuje dodať v lehote od 48 hodín do maximálne 60 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Konkrétny termín dodania pre jednotlivé objednávky je  vždy uvedený na potvrdenej objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať dodávku tovaru aj čiastočnými dodávkami. V prípade, že predávajúci nemôže plniť dodávku tovaru podľa zmluvy v plnom rozsahu, je povinný v potvrdení objednávky špecifikovať výrobky, ktoré dodať môže. Predávajúci je oprávnený chýbajúci tovar dodať i po uplynutí lehoty uvedenej v objednávke. Predávajúci neručí za chyby a omyly v objednávke, vzniknuté konaním kupujúceho.

Podľa charakteru tovaru, sú niektoré dodávané v rozmontovanom stave, balené v jednom, alebo viacerých balíkoch. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí tovaru potvrdiť jeho prevzatie zástupcovi predávajúceho. Prevzatie tovaru potvrdí odtlačkom pečiatky (nevzťahuje sa na spotrebiteľa) a vlastnoručným podpisom na dodacom, resp. prepravnom liste, s uvedením dátumu prevzatia tovaru a čitateľne vyznačením  menom preberajúceho.

 

Servis

Servis, a to záručný aj pozáručný, je zabezpečený pre všetky výrobky predávané predávajúcim, a ktorých funkčnosť si túto službu vyžaduje.

Doprava, vynáška a montáž tovarov

Predávajúci zabezpečí prepravu tovaru vlastnou dopravou alebo zmluvnou špedičnou spoločnosťou bez rozmiestnenia v budove. V prípade produktov vyžadujúcich montáž na mieste doručenia, zabezpečuje predávajúci svojim klientom túto službu za príplatok, ktorý je dohodnutý vždy v rámci individuálnej dohody.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru skontrolovať stav a nepoškodenosť zásielky podľa priloženého dodacieho, resp. prepravného listu.

 

Poškodenia

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru od dopravcu v mieste dodávky alebo priamo v sklade predávajúceho. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo sa nezabezpečí jeho prezretie v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho (okrem spotrebiteľa) v plnom rozsahu platí ustanovenie § 428 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Dôležité: Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné predávajúcemu okamžite oznámiť e-mailom a s dopravcom spísať protokol o zistení škody a tento protokol bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty predávajúcemu.

 

CENY TOVAROV A SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny výrobkov uvedené v katalógu a na webovej stránke predávajúceho sa uvádzajú s aj bez zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty. Zverejnením nového katalógu sa ceny tovarov uvádzané v predchádzajúcom katalógu, resp. v ponuke stávajú automaticky neplatnými. Celková cena tovaru sa v závislosti od množstva objednaného tovaru kupujúcim,  príp. aktuálne prebiehajúcej akcie predávajúceho môže líšiť od cien uvedených v katalógu alebo na webovej stránke predávajúceho. V takomto prípade sa za záväznú považuje cena uvedená v objednávke potvrdenej predávajúcim.

V prípade špeciálnych katalógov a letákov sú ceny uvádzané so zľavou, pričom je ich platnosť časovo obmedzená. Zmena cien je vyhradená.

Predávajúci je povinný po dodávke tovaru vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu do 15 kalendárnych dní. V niektorých prípadoch je predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške 100 % hodnoty objednávky.

 

Vlastnícke právo a výhrada vlastníctva

Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po úplnom uhradení kúpnej ceny kupujúcim.

Spôsoby platby

Najbežnejšou metódou platby je platba prostredníctvom aplikácie GoPay.

Akceptujeme aj platby na faktúry vystavenej po doručení tovaru so 7 dňovou platnosťou.
(len v prípade nákupu právnickej osoby)

Ďalej akceptujeme platbu na dobierku u zamestnanca prepravnej spoločnosti v hotovosti, alebo platobnou kartou.

V niektorých prípadoch vyžaduje predávajúci platby prostredníctvom uhradenia zálohovej faktúry až do výšky 100% hodnoty tovarov. V takomto prípade sa doba dodania začne rátať až od okamihu pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

Produkty ponúkané spoločnosťou SIMEX SK, s.r.o. sú chránené so zákonom stanovenou celoplošnou dvojročnou zárukou, okrem elektrických doplnkov.

V prípade produktov s inou záručnou dobou, je to vždy uvedené v parametroch produktu na webovej stránke.

Predávajúci poskytuje k zakúpenému tovaru doklad (faktúru) so všetkými potrebnými náležitosťami (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, identifikačné  číslo tovaru). Tento doklad slúži aj ako záručný list.

 

Reklamácia v prípade kupujúceho ako spotrebiteľa

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, reklamácie sa v rámci zákonnej záručnej lehoty riadia platným znením zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa. Pri vybavovaní reklamácií sa prihliada na náležitosti obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku. V prípade predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Reklamácie zjavných vád a poškodení je kupujúci povinný uplatniť spolu s reklamáciou dodaného množstva ihneď pri prevzatí alebo dodaní tovaru. Reklamáciu kupujúci uplatňuje písomnou formou, pričom pri reklamácii predkladá doklad o nákupe.

V prípade reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu bezplatne dodaný náhradný tovar. V prípade, že sa jedná o reklamáciu odstrániteľnej vady bude realizovaná oprava poškodeného tovaru.

Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje dobu 30 dní.

Záruka na tovar dodávaný predávajúcim zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 

  • v dôsledku neodbornej inštalácie, zachádzania, obsluhy tovarov
  • v dôsledku používania tovaru v nevhodných podmienkach
  • v dôsledku poškodenia tovaru živelnou pohromou (vis maior)
  • v dôsledku používania tovaru v rozpore s podmienkami na jeho používanie
  • v dôsledku zapojenia tovaru do siete nezodpovedajúcej príslušným normám.

 

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, uplatnenie reklamácie nemá vplyv na povinnosť zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške. Náklady spojené s prepravou  reklamovaného tovaru späť na adresu prevádzky predávajúceho hradí v plnej výške kupujúci.

 

Reklamácia v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, uplatní reklamáciu predložením nákupného dokladu. V prípade, že uvedený tovar bol už v minulosti reklamovaný, vyžaduje sa tiež doloženie dokladu o predchádzajúcej reklamácii.

Ak sa jedná o odstrániteľnú chybu, reklamovaný tovar bude opravený. Pokiaľ nie je oprava možná, povaha chyby však nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môžu sa Zmluvné strany dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade akceptovania zľavy zo strany kupujúceho nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s identickými alebo obdobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.

Po vybavení reklamácie, ktorá bola klasifikovaná, ako oprávnená, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

V prípade, že reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote bola vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný e-mailom, ktorý uvedie pri nákupe.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, ak to charakter reklamácie vyžaduje do piatich pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode Zmluvných strán.

Táto lehota sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, keďže jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vydá písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Vis major

V prípade vzniku okolností, ktoré neumožňujú úplné, resp. čiastočné plnenie ktorejkoľvek zo Zmluvných strán – okolnosti zapríčinené vyššou mocou, ako: živelné pohromy, požiar, štrajky, vojny, Lockdown krajiny, alebo iné okolnosti nezávislé od zmluvných strán, termíny stanovené pre plnenie záväzkov sa odkladajú tak dlho, kým nepominú okolnosti zapríčinené vyššou mocou.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečovaná platným znením zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci týmto vyhlasuje, že predávajúcemu dal súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v zmysle ustanovení §11 ods.1 zákona č.122/2013 Z. z., pričom tento súhlas dáva dobrovoľne a kupujúcim udelený súhlas platí na dobu do jeho písomného odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti, resp. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu simex@simex.sk.

 

Kupujúci – spotrebiteľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, menovite: meno a priezvisko, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len ako „osobné údaje“).

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim, predovšetkým pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Je taktiež povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Osobné údaje kupujúceho – spotrebiteľa budú spracovávané po dobu trvania ním udeleného súhlasu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe, aj prostredníctvom tretích osôb, v prípade potreby aj mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21

fax č. 033/321 25 23

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 15.02.2018.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 

V Sládkovičove, 15.02.2018